Bianet: İşte YouTube’un Gerçek Kapatılma Nedeni

510

Barolar Birliği’nin itirazı TİB’in YouTube kapatma gerekçesinin “Atatürk aleyhine suç” olmadığını ortaya çıkardı.

 

Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı YouTube yasağı kararı ve ilgili dilekçe, TİB’in Youtube’u kapatma gerekçesini yalanladı.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Youtube’un erişime engellenmesiyle ilgili paylaştığı gerekçeli kararda, sitenin “Atatürk aleyhine işlenen” suçlar nedeniyle kapatıldığını ileri sürmüştü.

Mahkeme kararı ve dilekçeye göreyse Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi “siyasal ve askeri casusluk ile gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçu ile ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında” YouTube’a erişimi engelledi.

Altıparmak: TİB açıklama yapmalı

Ankara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak‘e göre TBB’nin sitesinde yer alan karar, 5651 sayılı kanununa dayanmıyor.

Yrd. Doç . Dr. Altıparmak TİB’in sitesinde yer alan kararla ilgili ise şunları ifade ediyor:

“TBB’nin sayfasındaki karar 5651 sayılı kanundan bahsetmiyor. Bu yüzden hukuki dayanağı yok. Ancak böyle bir karar olmamasına karşın TİB’in erişim engelleme kararının 5651 sayılı kanunun 8. Madde 1/b bendinden verilmiş gibi göstermesi de hukuksuz. TİB’in bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor.”

5651 sayılı kanunun 8. Madde 1/b bendinde  5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar düzenleniyor.

TİB ne demişti?

TİB’in YouTube’un erişme engellenmesi ile gösterdiği gerekçe şuydu:

“Bu internet sitesi (youtube.com) hakkında Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nin 27/03/2014 tarih ve 2014/358 sayılı kararına istinaden ve 5651 sayılı kanunun 8. Madde 1/b bendi uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır.”

5651 sayılı kanunun 8. Madde 1/b bendi şunu diyor:

“25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.

Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de hâ­kim, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. So­ruş­tur­ma ev­re­sin­de, ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan haller­de Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan da eri­şi­min en­gel­lenmesine ka­rar ve­ri­le­bi­lir. Bu du­rum­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ka­ra­rı­nı 24sa­at için­de hâki­min ona­yı­na su­nar ve hâkim, ka­ra­rı­nı en geç 24 sa­at için­de ve­rir. Bu sü­re için­de ka­ra­rın onay­lan­ma­ma­sı halin­de ted­bir, Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan der­hal kal­dı­rı­lır. Ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne iliş­kin ka­ra­ra 4/12/2004 ta­rih­li ve 5271 sa­yı­lı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz edi­le­bi­lir.”

Mahkeme ne dedi?

500-390

Ancak TBB’nin sitesinde yer alan Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nin erişim engelleme ve  erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin iki kararında da 5651 sayılı kanunun 8. maddesine bir atıf bulunmuyor.

Mahkeme tutanağında yer alan ifade şu:

“Mahkememizin 27/03/2014 tarih 2014/358 değişik iş numaralı kararı ile Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27/03/2014 tarih ve 2014/1051 say ı lı siyasal ve askeri casusluk ile gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçu ile ilgili olarak yap ı lan soruşturma kapsamında, internet ortamında yapı lan yayın içeriği nedeniyle, devlet sırlarını ifşa ve faaliyetini ihtiva ettiğinden gecikmesinde sakınca bulunan hal olduğu değerlendirildiğinden Anayasa’nı n 22/2 maddesi, TCK’nın 328/1, 330/1 maddeleri gereğince belirtilen internet adreslerine erişiminin engellenmesine, TIB tarafından bahse konu içeriklerin eri ş ime engellenmesinin ilgili internet sitesine bildirimine rağmen ilgili internet sitesi tarafından bildirilen süre içerisinde gereğinin yerine getirilmemesi durumunda IP ve alan adından sitedeki tüm yayına erişimin engellenmesine şeklinde tedbir kararı uygulamış ve youtube.com adlı internet adresine ulaşım engellenmiştir.”

Mahkeme erişim yasağı kararını Anayasa’nın 22/2 maddesi, Türk Ceza Kanunu’ nun 328/1 ile 330/1 maddelerine dayanarak veriyor. Mahkeme tutanağında yer alan bilgiye göre erişim engelleme kararı İnternetin düzenlenmesine ilişkin 5651 sayılı kanun gereğince verilmiyor. (EA)

Mahkemenin YouTube’a erişimi engelleyen kararı, TBB’nin itirazı ve mahkemenin yasağın kaldırılmasına ilişkin kararı için tıklayın.

Kararın gerekçesi olan maddeler
* Anayasa 22/2: Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar. İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.

* TCK 328/1: Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

* TCK 330/1: Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir.

Elif Akgül
4 Nisan 2014
Bianet.org